Regulamin

Regulamin i warunki

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania anonsów na stronie www.naszenekrologi.pl
 2. Zapoznanie się z regulaminem i jego zaakceptowanie jest koniecznym warunkiem pełnego korzystania ze strony.

II. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się w Internecie pod adresem www.naszenekrologi.pl . Portal to zbiór nekrologów osób zmarłych, gdzie w szczególny sposób należy zachować powagę i szacunek. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość przeglądania bazy nekrologów umieszczonych na naszym Serwisie
 2. Administrator – podmiot zarządzający Serwisem. Administratorem jest:  Agnieszka Osicka ul. Podczaszyńskiego 5, 01-818 Warszawa.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała możliwość do umieszczenia nekrologu osoby bliskiej na naszym Serwisie. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z Serwisu wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Nekrolog – informacja o śmierci osoby zmarłej podana dobrowolnie do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu www.naszenekrologi.pl .
 5. Regulamin – zbiór zasad i norm prawnych, jakie Użytkownik akceptuje korzystając z Serwisu.
 6. Najbliższa rodzina zmarłego – do osób z najbliższej rodziny zmarłego zalicza się: męża, żonę, dzieci, rodziców, rodzeństwo, wnuki, dziadków.

III. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 3. zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
 4. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Serwisu.
 6. Administrator udostępnia Użytkownikom Regulamin przed umieszczeniem nekrologu.
 7. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 IV. Zawarcie umowy o świadczenie usług.

 1.   Nekrologi zamieszczone w portalu www.naszenekrologi.pl są internetową wersją nekrologów tradycyjnych zamieszczoną i opłaconą w serwisie www.naszenekrologi.pl za wiedzą i zgodą osób zlecających ich publikację.
 2. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 3. Korzystanie i opłata usług w Portalu jest dobrowolne.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na naszej stronie zostaje zawarta na czas nieokreślony od chwili akceptacji poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu nekrologu danych osobowych osoby zmarłej zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik, podając dane osobowe osoby zmarłej w formularzu nekrologu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Administratora Portalu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
  2. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania
  3. dane zawarte w formularzu nekrologu są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. umieszczenie w Portalu wizerunku oraz informacji o osobie zmarłej nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą najbliższej rodziny zmarłego.
  5. będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku i podstawowych danych w bazie Serwisu.
  6. wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich, praw majątkowych i osobistych.
  7. nie będąc członkiem najbliższej rodziny zmarłego oświadczam, że posiadam prawo do wizerunku osoby zmarłej lub otrzymałem od najbliższej rodziny zgodę na publikację wizerunku osoby zmarłej oraz innych informacji związanych z osobą zmarłą; jednocześnie poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zobowiązuję się wstąpić w miejsce Administratora Portalu w przypadku roszczeń prawnych osób posiadających prawo do wizerunku osoby zmarłej.
  8. wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu kontaktowym: informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach w działaniu Portalu.

   V. Prawo, dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Osicka ul. Podczaszyńskiego 5, 01-818 Warszawa, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.).
 1. Dodawanie wiadomości oraz zdjęć osób zmarłych podlega ustawie o ochronie dóbr osobistych, którą zapewniają przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.). Chodzi tu w szczególności o dobro określane mianem „kultu pamięci o osobie zmarłej”, które przysługuje bliskim żyjącym zmarłego.
 2. Administrator poprzez moderowanie każdej wiadomości oraz zdjęcia dokłada wszelkich starań aby ich treść nie naruszała prawa ani dobrych obyczajów jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych danych osób zmarłych i ich wizerunku.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za weryfikacje i uwierzytelnienie powiązań rodzinnych Użytkownika ze zmarłą osobą.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyny całych wpisów bądź ich części tj. wspomnień lub komentarzy lub innych wiadomości dodanych przez Użytkowników Portalu.
 5. W przypadku zgłoszenia naruszenia regulaminu, a w szczególności domniemania złamania ustawy o ochronie dóbr osobistych rodziny osób zmarłych (przepisy art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Administrator skontaktuje się drogą poczty elektronicznej (na adres e-mail podany podczas rejestracji) z Użytkownikiem, wobec którego zostało wniesione zażalenie.
 6. W kwestiach spornych Administrator decyduje o losach wpisów w Portalu; decyzja Administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Usunięcie nekrologu zmarłego może odbyć się z inicjatywy Użytkownika lub przez Administratora, bez podania przyczyny oraz na wniosek sądu.
 8. Sprawy o ochronę dóbr osobistych pomiędzy Użytkownikiem a osobami trzecimi wnoszącymi zażalenie rozpatrują sądy powszechne.
 9. Użytkownik, który zamieszcza treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną bądź cywilną, względem Administratora.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, którzy wykorzystają informacje zawarte w bazie Serwisu, w sposób niezgodny z prawem.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści, wizerunku osób zmarłych lub osób fikcyjnie podanych za zmarłych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik umieszczający i opłacający nekrolog.
 12. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
 13. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie niezamawianych informacji o charakterze komercyjnym typu spam, treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających polskie normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Użytkownikiem. Dane, zgromadzone do momentu zaprzestania działalności Serwisu, zostaną zabezpieczone w archiwum Administratora. Po zaprzestaniu działalności nie jest możliwe uzyskanie przez użytkowników wglądu do danych w archiwum.

VII. Warunki techniczne.

 1. Niezbędnym warunkiem dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki internetowej, akceptującej pliki typu cookie oraz osobiste konto poczty e-mail.
 2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innymi przyczynami związanymi z działaniem sprzętu Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych nadesłanych materiałów zdjęciowych, danych w profilach zmarłych.
 5. Administrator dopuszcza możliwość usuwania lub przenoszenia do archiwum najstarszych wpisów.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w możliwości korzystania z funkcji Serwisu, wynikające z konserwacji lub ulepszania systemu.

VIII. Zablokowanie i usunięcie konta.

 1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia całych lub części treści dokonywanych wpisów, bez podania przyczyny.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na poinformowaniu Administratora poprzez formularz kontaktowy.
 4. Usunięcie Konta przez Użytkownika bądź Administratora jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 5. Po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem, Administrator, w celach bezpieczeństwa oraz na wypadek ewentualnych roszczeń, będzie przechowywał informacje podane podczas rejestracji konta w archiwum Administratora. Po archiwizacji informacje te zostaną usunięte z Serwisu a login Użytkownika zostanie udostępniony do ponownej rejestracji

  IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.naszenekrologi.pl .
 2. Naruszenia niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie na adres: Agnieszka Osicka ul. Podczaszyńskiego 5, 01-818 Warszawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia regulaminu jedynie w przypadku, gdy uzna taką odpowiedź za konieczną. W pozostałych przypadkach postępowanie w sprawie odbywa się bez informowania osoby zgłaszającej.
 4. Regulamin może być zmieniony przez administratora w każdej chwili i bez podania przyczyny. Użytkownik nie ma możliwości indywidualnego negocjowania zmian w regulaminie.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator opublikuje obowiązujący tekst Regulaminu na stronach Serwisu, z adnotacją o dokonanych zmianach w Regulaminie
 6. Regulamin wchodzi w życie natychmiast, po opublikowaniu na stronie Serwisu, pod adresem www.naszenekrologi.pl .

 

Najczęściej wyszukiwane frazy:

 • nekrolog
 • nekrologi
 • jaki nekrolog
 • jak nekrolog
 • jak umieścić nekrolog
 • jak nadać nekrolog
 • gdzie umieścić nekrolog
 • gdzie nadać nekrolog
 • gdzie nekrolog
 • tradycyjny nekrolog
 • nekrologi wzory
 • wzór nekrologu
 • nadaj nekrolog
 • nadać nekrolog
 • umieść nekrolog
 • zamów nekrolog
 • jak pisać nekrolog
 • jak napisać nekrolog
 • gdzie opublikować nekrolog
 • nekrolog Internet
 • nekrolog w Internecie
 • nekrolog on line
 • nekrolog online
 • nekrolog przez internet